Portfolio Coach Module

This module introduces new Portfolio Coaches to their role.